โรงเรียนวัดมะปรางงาม

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านมะปรางงาม ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-361398

 ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 7 ฉวางภูตาปี ร่วมกับ โรงเรียนวัดมะปรางงาม

ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 7 ฉวางภูตาปี ร่วมกับ โรงเรียนวัดมะปรางงาม ได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยจัดเป็นกิจกรรมกวดวิชา ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนสำหรับการสอบ O-NET ศูนย์เครือข่ายการศึกษา  ศูนย์เครือข่ายการศึกษา  ศูนย์เครือข่ายการศึกษา  ศูนย์เครือข่ายการศึกษา