โรงเรียนวัดมะปรางงาม

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านมะปรางงาม ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-361398

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่ ตั้งแต่ อนุบาล  1-3 , ประถมศึกษาปีที่ 1-6

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 1 1 2 1
อนุบาล 3 0 9 9 1
รวมชั้นอนุบาล 1 10 11 2
ป.1 23 11 34 1
ป.2 27 20 47 1
ป.3 8 14 22 1
ป.4 24 14 38 1
ป.5 19 12 31 1
ป.6 18 21 39 1
รวมชั้นประถมศึกษา 119 92 211 6
รวมทั้งหมด 120 102 222 8