โรงเรียนวัดมะปรางงาม

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านมะปรางงาม ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-361398

โรงเรียนวัดมะปรางงาม

นายจตุรงค์ ชนะราวี
ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดมะปรางงาม

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนวัดมะปรางงาม

          โรงเรียนวัดมะปรางงามตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29  สิงหาคม  2475  โดยขุนราษฎร์รักษา  นายอำเภอฉวาง  นายเนื่อง  ธานีรัตน์  เป็นตัวแทนทำการเปิดโรงเรียนวัดมะปรางงาม  โดยมีพระครูโอภาส  วัตตขันธ์  เจ้าอาวาสวัดวังม่วง  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน  ครู  โดยใช้ศาลาวัดมะปรางงามเป็นที่เล่าเรียน  มีพระพัวเป็นครูผู้สอน

          1  ตุลาคม 2479  ยกฐานะเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลละอาย 2 (วัดมะปรางงาม)  ทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป. 4

          ตุลาคม  2482  นายทิ่น  ธราพร เป็นครูใหญ่  ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  โดยความร่วมมือจากเจ้าอาวาสวัดมะปรางงามและผู้ปกครองนักเรียน 

          พ.ศ. 2484  นายสมบูรณ์  ศรีอักษร  ได้มารับทำหน้าที่ครูใหญ่

          พ.ศ. 2485  หลังสงครามโลกครั้งที่ 2  ได้ย้ายสังกัดตำบลพิปูน  อำเภอฉวาง  ได้ย้ายกลับมาสังกัดตำบลละอายตามเดิมเมื่อ พ.ศ. 2489

          พ.ศ.  2493  ทางราชการแต่งตั้งนายประทีป  ปรีชา  เป็นครูใหญ่  จัดสร้างอาคารเรียนถาวรจำนวน 1 หลัง  แบบ ป.ก ข  จำนวน 4 ห้องเรียน  ทางราชการสมทบงบประมาณจำนวน  50,000  บาท

          พ.ศ.  2507  ทางราชการแต่งตั้ง  นายเจิม  สุขา  มาดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  มีครูประจำการ 4 คน  ได้จัดสร้างส้วม 1 หลัง 2 ที่  เป็นเงิน  200  บาท

          พ.ศ.  2511  คณะครูผู้ปกครอง  ได้วางโครงการหาทุนโดยพระสมุหนิตย์ธมมจารี  เจ้าอาวาสวัดมะปรางงาม  นายกระจ่าง  คันธานุกูล  จัดสร้างเสาธงเหล็ก  เป็นเงิน 598  บาท                          

          พ.ศ.  2513  ทางราชการแต่งตั้งนายดำเนิน  ขาวล้วน  มาดำรงตำแหน่ง  ได้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป. 1 ก  จำนวน 2 หลัง 8 ห้องเรียน  งบประมาณ  280,000  บาท

          พ.ศ.  2514  ได้ดำเนินการจัดหาทุน  โดยความร่วมมือจากคณะครู  กรรมการศึกษา  สร้างส้วม 2 ที่  เป็นเงิน  7,000  บาท

          พ.ศ.  2517  เปิดทำการสอนถึงชั้น ป. 5   มีครูประจำการ 6 คน  จัดสร้างห้องสมุดโรงเรียน  จำนวน 1 หลัง  จากงบบริจาค

          พ.ศ.  2518  ทางราชการให้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1  หลัง  จำนวน  45,000  บาท  และได้ขยายชั้นเรียนถึง ป. 6

          พ.ศ.  2519  ได้ขยายชั้นเรียนถึง ป. 7  มีนักเรียนจำนวน 308  คน

          พ.ศ.  2520  ได้รับงบประมาณก่อสร้างสามบาสเก็ตบอล  1 สนาม  เป็นเงิน 296,400 บาท

          พ.ศ.  2527  ได้งบประมาณก่องสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.  105/26  จำนวน 1 หลัง

          พ.ศ.  2534  นายปรีชา  หยูทองอินทร์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

          พ.ศ. 2540  ได้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปทางการศึกษา  ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  และห้องปฏิบัติการทางภาษา

          พ.ศ.  2543  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ 601/26 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 50,500  บาท

          พ.ศ.  2546  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ 601/26 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 90,900  บาท

          25  ตุลาคม  2549  นายประไพ   ชนะราวี  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะปรางงาม  ได้ทำการปรับปรุงอาคารสถานที่  ตกแต่งภูมิทัศน์ของโรงเรียน  และปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน  ด้วยงบประมาณจากการบริจาค  จำนวน  50,000 บาท

          พ.ศ.  2550   ได้สร้างเสาธงด้วยงบประมาณบริจาค  จำนวน  43,000  บาท  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลละอายปรับพื้นที่เป็นสนามฟุตบอล   จำนวน  100,000 บาท  และหาเงินบริจาคเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนได้เงินจำนวน  110,000 บาท  ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคาร ป.1 ก  จำนวน  331,000  บาท

          พ.ศ.  2553   นายณรงค์  สุขบรรจง  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะปรางงาม

          พ.ศ.  2554   นายวิทยา  ใหม่วุ่น  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะปรางงาม  ได้งบประมาณ แปรญัตติมาสร้างปรับปรุง ห้องเรียนและห้องส้วม  จำนวน 200,000   บาท

          28  กุมภาพันธ์  2557  นายจตุรงค์   ชนะราวี  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะปรางงาม   ได้งบประมาณปรับปรุงอาคารเรียน ป.1 ก  จำนวน  208,800  บาท

          พ.ศ.  2558   ได้รับงบประมาณปูพื้นกระเบื้องเคลือบอาคารเรียน สปช. 105/26  จำนวน  100,000  บาท

          พ.ศ.  2559   ได้รับบริจาคงบประมาณจาก บริษัทเฮเฟเล่ประเทศไทยจำกัด  ปรัลปรุงห้องน้ำจำนวน  3  หลัง  ทาสีรั้ว  และปรับปรุงอาคารสถานที่  งบประมาณ  500,000  บาท

          ปัจจุบัน  โรงเรียนวัดมะปรางงาม  มีนักเรียน  จำนวน  223  คน  มีข้าราชการครู  9  คน พนักงานราชการ 1  คน ธุรการ 1 คน   นายจตุรงค์  ชนะราวี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียน